Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i samsvar med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Tun Media AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Tun Media AS påføres som følge av annonsen. Tun Media AS' maksimale erstatningsansvar er begrenset til annonsekostnad. Annonsøren plikter å innlevere annonse i avtalt format og innen angitte frister. Tun Media AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.