Samferdsel & Infrastrukturs logo

Samferdsel & Infrastruktur

Annonsering · Oslo, Norway

Mobil banner - teknisk spesifikasjon

Mobil
Toppboard. 480x300
Nettboard. 480x300
Annonseknapp. 180x150
Midtbanner. 480x150

Maks filstr. 30 KB

Betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Value Publishing AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Value Publishing AS påføres som følge av annonsen. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Value Publishing AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.

Byråprovisjon

Provisjon/godtgjørelse
Byråprovisjon 5,0 %
Formidl. godtgjørelse 2,0 %

Samferdselinfra.no - Mobil