Nett og mobil

Faste rabatter på faste plasseringer

Kjøp sammenhengende 6 mnd - betal for 5 mnd
Kjøp sammenhengende 12 mnd - betal for 9 mnd

Vikeregel

Sammenhengene kampanjeperioder på 6 mnd / 12 mnd prioriteres foran kortere kampanjeperioder ved bestilling tidligere enn 14 dager før kampanjestart.

Materiell

Hvert banner skal ikke overstige 50 kb.
Materiell skal være i ett av følgende formater:
For desktop: gif, jpg, png eller HTML.
For tablet og mobil: gif eller jpg
Url som annonsen skal linkes til må være vedlagt. Filnavn skal ikke inneholde bokstavene ø, æ, å. Mellomrom i filnavn skal skrives slik: _

Utforming / endring av annonsemateriell

Produksjon av bannere (gif/jpg) faktureres kr 850,- per påbegynt time.

Betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, god markedsføringsskikk og god reklameskikk. Tun Media AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Tun Media AS påføres som følge av annonsen. Tun Media AS’ maksimale erstatningsansvar er oppad begrenset til annonsens kostpris. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Tun Media AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.

Betalingsfrist

Per 14 dager fra fakturadato.