Bondebladet

Tuntorget - Rubrikkannonsering

Avbestillingsfrist

Frist for avbestilling av annonse er torsdag kl 10.00 i uken før innrykk.
Frist for avbestilling av bilag er senest to uker før utgivelse.

Betalingsfrist

Per 14 dager fra fakturadato.

Utforming / endring av annonsemateriell

Produksjon og endring av annonsemateriell faktureres kr. 850,- per påbegynt time.

Materiell

Materiell leveres på e-post: annonse@tunmedia.no

NB! Alt materiell må merkes: Bondebladet utgave/år. Annonser som skal i Bondebladet må leveres elektronisk, enten som høyoppløselig PDF eller som vedlegg med alle løse elementer. Filene må være komplette og inneholde alle fonter og illustrasjoner. Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimum oppløsning på bilder: 300 dpi.

Bilag

Vi gir deg pris på bilag etter form, vekt, antall/utvalg. For mer informasjon ta kontakt med din faste kontaktperson i annonseavdelingen eller ring 21 31 44 44.

Trykkeri

Agderposten Trykk AS

Tekniske data

Trykk opplag: 62 000
Format: Tabloid
Spaltebredde tekstside: 46 mm
Farger: 4

Annonsebestilling

Annonseavdelingen
Tlf: 21 31 44 44
annonse@tunmedia.no
eller din faste kontaktperson i Tun Media.

Betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Tun Media AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Tun Media AS påføres som følge av annonsen. Tun Media AS’ maksimale erstatningsansvar er oppad begrenset til annonsens kostpris. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Tun Media AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.
 • Bondebladet - Papir
  • Produkter & Priser
  • Avbestillingsfrist
  • Betalingsfrist
  • Utforming / endring av annonsemateriell
  • Materiell
  • Bilag
  • Trykkeri
  • Tekniske data
  • Annonsebestilling
  • Betingelser
 • Nett og mobil