Printannonser - tekstplassert

Rubrikkannonsering

Bestillings- og materiellfrist

Innen kl. 12.00 to virkedager før utgivelse. Dødsannonse: Innen kl. 12.00 virkedagen før utgivelse
Temautgaver: Egne frister. Tuntorget: onsdag i uken før innrykk

Avbestillingsfrist

Avbestilling av annonse senest to virkedager før utgivelse.
Avbestilling av bilag senest to uker før utgivelse.

Betalingsfrist

Per 14 dager fra fakturadato.

Vikeregel

Helsider prioriteres foran andre formater på side 5 ved bestilling tidligere enn 7 dager før ordinær bestillingsfrist.

Utforming / endring av annonsemateriell

Produksjon og endring av annonsemateriell faktureres kr. 850,- per påbegynt time.

Materiell

Materiell leveres på e-post: annonse@nationen.no
NB! Alt materiell må merkes: Nationen og innrykksdato. Annonsene må leveres elektronisk, enten som høyoppløselig PDF eller som vedlegg med alle løse elementer. Filene må være komplette og inneholde alle fonter og illustrasjoner.
Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimum oppløsning på bilder: 300 dpi.

Trykkeri

Nr1 Trykk AS, Rosevn. 1, 2007 Kjeller ∙ Tlf. 63 80 50 80
Avisa trykkes i avisrotasjon på 45 g. papir

Bilag

Vi gir deg pris på bilag etter form, vekt, antall/utvalg. For mer informasjon ta kontakt med din faste kontaktperson i annonseavdelingen eller ring 21 31 44 44.

Annonsebestilling

Annonseavdelingen
Tlf: 21 31 44 44
annonse@tunmedia.no
eller din faste kontaktperson i Tun Media.

Betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Tun Media AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Tun Media AS påføres som følge av annonsen. Tun Media AS’ maksimale erstatningsansvar er oppad begrenset til annonsens kostpris. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Tun Media AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.
 • Nationen - Papir
  • Products
  • Bestillings- og materiellfrist
  • Avbestillingsfrist
  • Betalingsfrist
  • Vikeregel
  • Utforming / endring av annonsemateriell
  • Materiell
  • Trykkeri
  • Bilag
  • Annonsebestilling
  • Betingelser
 • Nett og mobil